Capism Your investment is my playground

March 29, 2016

Exhibition: Art for Aid at Gallery Momangen.

Filed under: Uncategorized — Tags: , , , , , , — cap @ 4:39 pm

 

 

 

I have donated one of these etchings for the upcoming exhibition at Gallery Momangen in Stockholm, Sweden. Come join for the opening on the 1st of April!

The text below is taken from the invitation to the event. For more information pls contact the gallery. Please share and support the cause!!

Abyss

(In english below)

I höstas var vi frustrerade över flyktingsituationen och funderade på hur vi kunde hjälpa till. Då föddes idéen om Art For Aid. Två veckor senare hade över 50 konstnärer skänkt verk och fb-evenemanget hade mer 800 attendings. När vi öppnade dörren för att sälja verken var det redan kö utanför och på fyra timmar hade vi samlat in över 40 000 kr till förmån för barnen i Kobane.

Den fantastiska känslan av att kunna hjälpa och möta massa andra personer som också vill hjälpa var enormt stark och redan dagen efter insamlingen planerade vi en ny. Nu har vi samlat våra tankar och krafter och den 1 april är det dags igen – den här gången samlar vi in pengar till föreningen Habibi! – Ung på gatan som behöver pengar till bostadshyra och SL-kort åt papperslösa flyktingar i Stockholm.

Föreningen Habibi – Ung på gatan vänder sig till de minderåriga och unga vuxna som befinner sig på gatan men hjälper även äldre som av olika anledningar befinner sig i en socialt utsatt situation. De vänder sig främst till de nordafrikaner som lever under svåra sociala omständigheter i hela Europa, där myndigheter i många, för att inte säga de flesta fall, inte bemöter dessa barn, ungdomar och vuxna på ett värdigt och rättssäkert sätt. Omständigheter som förvärrats ytterligare eftersom Sverige nu har kommit överens med Marocko om återförandet av denna grupp.

Utöver hjälp i kontakten med Migrationsverket och Socialtjänsten och andra myndigheter, med jurister och gode män, driver Habibi! också frågan politiskt då Sveriges och andra länders agerande strider mot såväl barnkonventionen som de mänskliga rättigheter som denna grupp aldrig givits möjlighet att erfara.

 

English:
Last fall, we were frustrated by the refugee situation and thought about how we could help. The idea of Art Aid was then born. Two weeks later, over 50 artists had donated art and our FB event had more than 800 attendings. When we opened the door, there was already a queue outside and in four hours we had collected over 40 000 in favor of the children in Kobane.

The amazing feeling of being able to help, and meet lots of other people who also wanted to help was enormously strong and the day after the collection, we planned a new one. Now we have gathered our thoughts and forces and on the 1st of April it’s that time again – this time we will collect money for the association Habibi! – Youth on the street who need money for housing and SL cards for undocumented refugees in Stockholm.

Association Habibi – Youth on the street, help minors and young adults who are on the street but also older people who for various reasons find themselves in a socially vulnerable situation. They are primarily aimed at the North Africans living in difficult social circumstances in Europe, where the authorities in many, if not most cases, do not treat these children, adolescents and adults with dignity and the rule of law. Circumstances has worsened further since Sweden made an agreement with Morocco to return this group.

In addition to assistance in contacts with the Swedish Migration Board, the Social Services and other agencies, with lawyers and good men, Habibi! also tries to highlight this issue politically when Sweden and other countries actions violate both the UN Convention on the Rights of the Child as well as basic human rights.

Powered by WordPress